Companyia d'inversions Verpla S.L. està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (en endavant, la Política) Companyia d'inversions Verpla SL, informa als USUARIS d'aquest lloc web, dels usos a què es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb el tal que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.
Companyia d'inversions Verpla S.L. es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.


RESPONSABLE

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és:

Identitat: Companyia d'inversions Verpla S.L. amb CIF / NIF: B07497472, d'ara endavant ENTITAT

Direcció: C / Martorell, 49-51, 08172 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Correu electrònic: correo@verpla-interiorisme.com
 
FINALITAT DEL TRACTAMENT

La recollida i tractament de les dades personals recollides mitjançant el formulari de contacte, té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per Companyia d'inversions Verpla SL, atenent a les sol·licituds d'informació i / o consultes plantejades.

 
TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l'interessat i aquest estigui legitimat per a això.


LEGITIMACIÓ

Companyia d'inversions Verpla S.L. està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat per un o diversos fins específics, tal com recull l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

DESTINATARIS

Les dades personals recollides no seran cedides o comunicades a altres tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la / les finalitat / s expressada / s, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels que s'informi expressament a l'Usuari.

DRETS DELS USUARIS:

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Accés: L'interessat té dret a saber quines dades està tractant l'ENTITAT sobre ell.
  • Rectificació: L'interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
  • Supressió: L'interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d'altres motius, les dades no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
  • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l'interessat pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposició: En determinades circumstàncies l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l'ENTITAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix en passar les dades des de la ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l'interessat i per sol·licitud del mateix).
    Pot vostè exercir els seus drets inclòs el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del seu DNI a Companyia d'inversions Verpla S.L. en C / Martorell, 49-51, 08172 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona) o enviant un correu electrònic a correo@verpla-interiorisme.com

    A més té vostè dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades, actualment l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MESURES DE SEGURETAT

El responsable del tractament Companyia d'inversions Verpla S.L. aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc d'aquest.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es realitzen transferències internacionals.

PERFILS I PRESES DE DECISIONS AUTOMATITZADES

No s'elaboren perfils, no es prenen decisions automatitzades amb les dades facilitades per l'usuari.